سبد خرید

ابزار پیوند

ابزار پیوند به کلیه ابزار و تجهیزاتی می گویند که در انواع پیوند های گیاهی نقش موثر داشته باشند و در واقع نقشی کلیدی در برش های ایجاد شده داشته باشند.ابزار پیوند بهترین ابزار جهت پیوند صحیح برای گیاهان با ارزش شما است.